Tieto záručné a reklamačné podmienky upravujú vzťah medzi firmou PC team spol.s r.o. a kupujúcim v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákoníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

1.1. Základné ustanovenia

1.

Ku každému tovaru zakúpenému vo firme PC team spol.s r.o. je priložený dodací list, ktorý slúži zároveň ako záručný list na ktorom je vyznačená záručná doba ktorá vychádza zo záručnej doby poskytovanej výrobcom. Ak je na tovar poskytovaná záruka, musí byť vada oznámená a nároky vyplývajúce z vady tovaru uplatnené do konca tejto záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

2.

Prevzatím tovaru a podpísaním dodacieho listu kupujúci akceptuje záručné podmienky predajcu, ako aj spôsob reklamácie a to bez akýchkoľvek výhrad, tak ako je to nižšie uvedené, súhlasí s kvalitou prevzatého tovaru a preto neskoršie reklamácie takéhoto druhu nemôžu byť akceptované. Záruka sa vzťahuje na funkčné chyby, spôsobené technickou poruchou.

3.

Plynutie záručnej doby začína dňom prevzatia tovaru, resp. dňom kedy bol tovar na prevzatie pripravený a predlžuje sa o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave.

4.

K reklamácii vadnej veci je nutné predložiť kópiu záručného/dodacieho listu a dokladu o zaplatení ak bol vykonaný servisný zásah tak aj servisný doklad. Bez týchto dokladov nebude reklamácia na tovar uznaná ako záručná, t.j. bude vybavená ako bežná oprava za úhradu.

5.

V prípade výmeny tovaru za nový, dostane zákazník doklad (reklamačný protokol), kde je uvedené nové výrobné číslo vymeneného tovaru a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a reklamačného protokolu. V prípade výmeny tovaru za iný kus (prípadne typ) sa záručná doba predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v reklamačnom procese. Nárok na zľavu nevzniká.

6.

Pri reklamovaní tovaru sú zákazníci povinní určiť vadný diel tovaru, ak je to technicky možné reklamovať iba tento diel, na reklamačnom protokole presne vyšpecifikovať závadu (ako sa prejavuje, v akých režimoch, časových intervaloch atd.). V prípade, že zákazník z rôznych dôvodov nebude schopný určiť vadný diel, vyšpecifikovať závadu, budú sa mu účtovať náklady spojené s testovaním a manipuláciou.

7.

Pri všetkých sťažnostiach a sporoch vyplývajúcich z reklamácií je nutné postupovať podľa Občianskeho zákonníka.

8.

V prípade, že spolu s tovarom je kupujúcemu dodaný aj záručný list dodaný výrobcom alebo dodávateľom, je tento záručný list potrebný k reklamácii tovaru v záručnej dobe. Bez tohto záručného listu, nemožno tovar v záručnej dobe reklamovať.

9.

Užívateľovi sa doporučuje vytvoriť záložné kópie všetkých dát a programov a vybrať výmenné pamäťové médiá. PC team spol. s r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenie, alebo stratu akýchkoľvek programov, alebo dát.

10.

V prípade, že nie je možne vyriešiť reklamáciu opravou, alebo výmenou za rovnaký typ, predajca si vyhradzuje právo riešiť reklamáciu výmenou za iný výrobok s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami (napríklad u pevných diskov – disk s najbližšou vyššou dostupnou kapacitou, u CD ROM mechaník – mechaniku s najbližšou vyššou rýchlosťou, u procesorov – procesor s najbližšou vyššou frekvenciou a pod.) Tieto postupy sú bežné a celosvetovo zaužívané pri obchode s výpočtovou technikou, lebo riešia problém neustáleho prudkého znižovania cien výrobkov a nepoškodzujú ani jednu zo zúčastnených zmluvných strán.

11.

V prípade zasielania tovaru prostredníctvom prepravnej spoločnosti je Kupujúci povinný tovar prehliadnuť pri prevzatí zásielky. Ak kupujúci zistí mechanické poškodenie tovaru alebo nekompletnosť zásielky (počet balíkov a ks) podľa prepravného listu je povinný uplatniť reklamáciu u prepravcu.

12.

Zákazník výslovne berie na vedomie, že ak predajcom poskytnutá záručná doba presahuje dĺžku záručnej doby stanovenej Občianskym zákonníkom (zákonná záručná doba), nie je možné požadovať výmenu výrobku alebo uplatniť odstúpenie od kúpnej zmluvy v čase presahujúcom túto zákonnú záručnú dobu.

1.2. Podmienky a postup pri reklamáciách

1.

Uplatniť reklamáciu produktov, ktorým je poskytovaný autorizovaný servis je vhodné priamo v autorizovaných servisných strediskách, viď. Dodatok reklamačného poriadku č.1 – Autorizované servisné strediská. V prípade, že autorizované servisné stredisko vykoná opravu tovaru, reklamácia je takto vybavená. V prípade, že autorizované servisné stredisko oznámi kupujúcemu, že závada je neodstrániteľná, je kupujúci povinný reklamovať závadu u predávajúceho spolu s vyjadrením autorizovaného strediska a to bezodkladne.

2.

Pri reklamácii je potrebné priniesť vec v pôvodnom balení, dokumentáciu k výrobku, inštalačný software a všetky jeho časti pre prípad výmeny. V prípade monitorov, notebookov, tlačiarní a podobných zariadení z dôvodu prípadnej dopravy do externého servisu. V prípade nedodania ochranného obalu u tovaru ktorý má určené autorizované stredisko zákazník súhlasí s uhradením poplatku podľa aktuálneho cenníku za náhradný obal. Ak tento obal zákazník odmietne, distribútor nenesie prípadné následky za poškodenie tovaru pri preprave

3.

Reklamačný protokol musí obsahovať presný popis chyby

4.

Náklady na prepravu reklamovaného tovaru k predávajúcemu hradí zákazník.

1.3. Pokyny pri zasielaní tovaru na reklamáciu

 1. Reklamačné konanie začína dátumom prijatia tovaru servisným oddelením, nie dátumom podania zásielky na prepravu.
 2. Ak je tovar pred koncom záruky doporučuje sa zvážiť, či počas doby prepravy neuplynie záruka na reklamovaný tovar. V takom prípade je požadovanie záruky na tovar bezpredmetné.
 3. Tovar sa balí do antistatického obalu a v prípade jeho zasielania aj do dostatočne pevného náhradného obalu (napr. kartónová krabica) tak, aby nedošlo k poškodeniu pri preprave.
 4. Balík musí obsahovať zoznam tovaru s popisom závady ako aj kópie nadobúdacích dokladov k tovaru.
 5. Tovar, ktorý pošle kupujúci predávajúcemu a nebude vykazovať uvádzanú závadu je predávajúci oprávnený poslať späť kupujúcemu na jeho náklady. Kupujúci pošle predávajúcemu vadný tovar na svoje náklady.
 6. Kupujúci môže doručiť reklamovaný tovar aj osobne v mieste expedície, kde mu bude pridelené číslo RMA.

1.4. Vylúčenie zodpovednosti

Záruka sa nevzťahuje:

 1. Na poruchy spôsobené nedodržaním zásad používania.
 2. Na poruchy spôsobené mechanickým poškodením produktu, vrátane náhodného, najmä na poškodenie plastových častí.
 3. Na produkty elektricky poškodené neodborným zásahom, prepätím v sieti, prípadne pôsobením elektrostatického výboja.
 4. Na poruchy a poškodenia spôsobené prevádzkovaním produktu mimo špecifikácií daných výrobcom (pretaktovanie a pod.).
 5. Na produkty poškodené prírodnými živlami.
 6. Na produkty prevádzkované v nevhodnom prostredí, a poškodené nevhodnou obsluhou. Produkty informačných technológií sú určené na prevádzkovanie v bežnom kancelárskom prostredí. Nie sú určené na použitie v prašnom, alebo vlhkom prostredí.
 7. Na tovar s neúplným, poškodeným alebo odstráneným výrobným číslom alebo iným identifikačným znakom.
 8. Na produkty s poškodenými záručnými plombami, nálepkami poprípade inými ochrannými znakmi.
 9. Predávajúci neposkytuje záruku na kompatibilitu distribuovaných počítačových komponentov a produktov, mimo kombinácií garantovaných výrobcami daných komponentov a produktov – Na prirodzené opotrebenie produktov a ich komponentov.
 10. Na diely spotrebného charakteru spotrebované pred koncom záruky.
 11. Na tovar u ktorého vypršala dňom prevzatia do opravy záručná doba.
 12. Na poruchy spôsobené použitím komponentov iných, než odporúčaných výrobcom, alebo dodávateľom, rovnako ako aj opravou či modifikáciou osobami inými, než osobami autorizovanými výrobcom, alebo dodávateľom.
 13. Na firmware, alebo predinštalované programové vybavenie poškodené nesprávnym používaním, alebo vplyvom počítačového vírusu, ani na prípadné škody v tomto dôsledku vzniknuté.
 14. Poškodenie spôsobené použitím neoriginálneho spotrebného materiálu (pásky, tonery a pod.).
 15. Závady spôsobené náhodným alebo zámerným vniknutím kvapaliny, hmyzu alebo cudzích premetov do útrob výrobku.
 16. Poškodenia, vzniknuté z profesionálneho či komerčného využívania výrobkov, určených pre domácu potrebu.
 17. Pokiaľ sa závada prejavuje iba u software, u ktorého nie je kupujúci schopný doložiť legálny spôsob nadobudnutia, alebo použitím neautorizovaného software a spotrebného materiálu.
 18. Vybité batérie, zníženie kapacity batérie spôsobené jej opotrebovaním alebo vytečeným elektrolytom.
 19. Výrobok taktiež nesmie javiť známky násilného pokusu o otvorenie – Pri reklamácií LGA dosiek je potrebné vrátiť aj ochranné kryty Socketu LGA. V opačnom prípade nebude reklamácia uznaná !
 20. V prípade zariadenia ktoré sa skladá z viacerých komponentov a každý komponent má samostatnú a rozdielnu dĺžku záruky nad rámec zákonom stanovenej doby 24 mesiacov, táto záruka zaniká poškodením záručnej plomby alebo štítka.
 21. Náhradné diely dodané zákazníkom k oprave zariadenia, spoločnosť PC team spol. s.r.o. nezodpovedá a nepreberá žiadnu zodpovednosť za ich prípadnú nefunkčnosť.

1.5. Doba riešenia RMA

 1. Tovar, reklamovaný do troch dní od jeho zakúpenia je reklamovaný prednostne výmenou za nový kus. Ak nie je tovar na výmenu k dispozícii, je na reklamovaný tovar vystavený dobropis.
 2. Doba na vybavenie reklamácie je štandardne 30 dní, v prípade jej nedodržania sa reklamácia dorieši podľa Občianskeho zákonníka.

1.6. Preberanie vybavenej reklamácie

 1. Pri nedodržaní včasného prevzatia vybavenej reklamácie, bude zákazníkovi účtovaný poplatok za uskladnenie reklamovaného tovaru podľa aktuálneho cenníku služieb. Za včasné prevzatie reklamácie je považované prevzatie tovaru do 14 dní od vybavenia reklamácie.
 2. V prípade nezáujmu zákazníka o reklamáciu je tovar odložený po dobu 6 mesiacov u predávajúceho. Po uplynutí tejto doby považujeme reklamáciu za bezpredmetnú.

1.7. Overenie stavu reklamácie

Všetky informácie o priebehu reklamačného procesu sú podávané na základe čísla RMA.

 1. Cez konto zakaznika v internetovom obchode
 2. telefonicky (+421 48 415 24 92 )
 3. osobne pri návšteve našej firmy

1.8. Obmedzená záruka

 1. Pri tovare typu software sa záruka vzťahuje výhradne na fyzickú čitateľnosť inštalačných médií. Okamžikom odstránenia ochranných prostriedkov (fólií, pečatí, otvorenie obálky, apod.) sa kupujúci stáva oprávneným užívateľom softwarového produktu a akceptuje licenčné ujednania výrobcu software. Tento druh tovaru už nie je možné vrátiť predávajúcemu.
 2. Na spotrebný materiál (farbiace pásky, tonery, tryskové hlavy, batérie a pod.) je poskytovaná obmedzená záruka (len na funkčné závady), a to i keď je súčasťou tlačiareň, na ktorej je záruka dlhšia. V prípade, že je z kazety spotrebované viac ako 10% náplne, výrobca reklamácie neuznáva. Súčasťou reklamačného protokolu musí byť aj výtlačok s preukázanou chybou kazety.

1.9. Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa spotrebiteľ domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (ďalej len “žiadost o nápravu”). Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na nu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebitel má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu s predávajúcim (ďalej len “návrh”) v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon č. 391/2015 Z. z.”), a to príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je v danom prípade Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, ktorý je zverejnený na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR (www.mhsr.sk), alebo prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov online, ktorá je dostupná na webovej stránke www.ec.europa.eu/consumers/odr/. Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, spotrebiteľ má právo volľby, ktorému z nich návrh podá. Možnost spotrebiteľa obrátit sa na súd nie je podaním návrhu dotknutá. Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov medzi predávajúcim a spotrebiteľom vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo súvisiacich s kúpnou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk a v zákone č. 391/2015 Z. z.